,

5 IFAKs, 5 helmets, 20 men hygine kits. Kramatorsk, Donetsk region